Skip to content

Filmfestival – Deelnemen en inzenden

De vijfde editie, 1e lustrum, van Twente Short ( TFKF ) is op zondag 14 november 2021.

Zondag 14 november 2021

Nederlandse vlag 150x225 cm  Deelname procedure, jury en prijzen


Engelse vlag Union Jack, vlag Engeland 90 x 150  For English version see below, for entry procedure, jury and awards

We werken bij het festival 2021 met 3 categorieën:

 • Fictie
 • Experimenteel
 • Documentaire

Je kunt met één of meerdere films deelnemen in één of meerdere categorieën. De uiterste inzenddatum is woensdag 28 oktober 2021

Voorwaarden voor deelname:

 • De duur van je film is maximaal 10 minuten. Wil je een langere film insturen neem dan contact op met de organisatie via festival@filmhuisoldenzaal.nl of +31 653 89 56 49.
 • Films die bij eerdere edities van het festival zijn ingezonden zijn uitgesloten van deelname.
 • Er kunnen alleen films worden ingezonden waarvan de maker beschikt over de auteursrechten van het gebruikte materiaal, zowel beeld als geluid.
 • De ingezonden film bij voorkeur aanleveren in een MP4 bestand. Bestanden zijn van HD kwaliteit of hoger. Bestanden aanleveren op usb-stick of via We Transfer of Transfer XL.
 • Door deelname ga je akkoord met het gebruik van je ingezonden materiaal voor publiciteitsdoeleinden voor het festival. Je ingezonden materiaal wordt zonder jouw toestemming nooit aan derden beschikbaar gesteld.

Deelnamegegevens:

Naast de film(s) ontvangen we graag van je:

 • De titel van de film en de naam (namen) van de maker(s).
 • E-mailadres en telefoonnummers van de maker(s).
 • In welke categorie je met je film wilt deelnemen.
 • Een korte inhoudelijke beschrijving van je film en (eventueel) het filmproces (max. 100 woorden).
 • Een karakteristieke still uit je film (of een print screen).
 • Als je denkt dat de film ook meedingt naar de Twentse Filmprijs (zie bij Jury), geef hiervoor dan een korte motivatie.

Je kunt je inzending uiterlijk 28 oktober 2021 sturen naar festival@filmhuisoldenzaal.nl. Aanleveren op USB-stick kan ook per post of afgeven op TWENTE SHORT, voorheen TFKF,  p/a Hyacintstraat 7, 7572 BA, Oldenzaal. Als je vragen hebt, bel je met Simon Schutte, +31 653 89 56 49.

Jury

De inzendingen in de 3 categorieën worden beoordeeld door een vakjury bestaande uit Dennis Alink – documentairemaker en cineast, Rick Floot – maakt films voor bedrijven en omroepen, en Jauke Boerdam, documentairemaakster/ journaliste bij RTV Oost. Alle juryleden hebben hun roots in Twente.

De door de jury geselecteerde films worden op zondagmiddag 14 november 2021 vertoond in de grote zaal van het Stadstheater De Bond, Filmhuis Oldenzaal, met professioneel beeld (9 x 4 meter) en geluid (Dolby Surround 5.1. en 7.1.) in een zaal met 300 stoelen.

Prijzen          

Er zijn in totaal 3 prijzen te winnen, te weten het bronzen, zilveren en gouden Boeskoolmenneke, het symbool van Oldenzaal.
Daarnaast ontvangen de winnende films de “Laurel” van TWENTE SHORT. De jury bepaalt de prijzen.

Voor de films die een duidelijke relatie (locatie, taal, acteurs, e.d.) hebben met Twente is er de Twentse Filmprijs 2021 beschikbaar. Ook hier bepaalt de jury welke inzending de prijs wint.  

Aanmoedigingsprijs. Deze wordt uitgereikt aan een filmmaker(s) die nog veel te leren heeft maar waar duidelijk talent zichtbaar is. De jury bepaalt wie deze prijs wint. Deze bestaat uit 3 maanden coaching bij het maken van een nieuwe film. 

Publieksprijs. De bezoekers van het TWENTE SHORT bepalen via een stemformulier welke van de vertoonde films zij de beste vinden en bepalen zo de publieksprijs.

Na afloop van de vertoning en de prijsuitreiking is er een gezellige nazit en netwerkbijeenkomst voor alle deelnemers in het theatercafé van De Bond voor zover de Corano regels dat toelaten..

We ontvangen je inzending voor het festival TWENTE SHORT graag! En natuurlijk tot ziens op 14 november bij de 1e lustrum editie het filmfestival Twente Short.

Vriendelijke groet, namens de werkgroep TWENTE SHORT,
Simon Schutte

Sunday 14 November 2021

Entry procedure, jury and awards

The festival comprises 3 categories:

Fiction
Experimental
Documentary

Entries can be submitted with one or more films in one or more categories. The final entry date is Wednesday 28 October 2021. 

Entry conditions

 • The length of the film is 10 minutes maximum. If you wish to enter the competition with a longer film, please contact the organization via festival@filmhuisoldenzaal or +31 653 89 56 49.
 • Films entered for earlier festival editions are exempt from competition.
 • Only films can be submitted provided the maker owns the copyrights of the footage used.
 • The film preferably to be submitted as an MP4 file. Files are to be of HD quality or higher. Files to be delivered on USB flash drive or via Transfer or Transfer XL.
 • Participants agree to the use of the submitted material for publicity purposes for the festival. The material submitted shall at no times be made available to third parties without your prior permission.

Entry data

Next to the films we would like to receive from you the following data:

 • The title of the film and the name and/or names of the maker and/or makers.
 • E-mail address and/or address of the maker and/or addresses.
 • The category of the film you would like to participate in.
 • A brief content description of your film and possibly the filming process (100 words maximum).
 • A characteristic still from your film, or a print screen.

In case you think your film is also suitable to compete for the Twente Film Award (see under Jury), please state a brief motivation for this.

At the latest you can submit your entry on 28 October 2021 to festval@filmhuisoldenzaal.nl. Delivery on USB flash drive can also be made by regular mail to or delivery to TWENTE SHORT c/o Hyacintstraat 7, 7572 BA, Oldenzaal. Should you have any questions, please contact Simon Schutte on +31 653 89 56 49.

Jury

The entries for the 3 categories are assessed by a professional jury composed of Dennis Alink, documentary maker and filmer, Rick Floot, producer of films for companies and broadcasting organizations, and Jauke Boerdam, documentary maker/journalist at RTV Oost. All the members of the jury have their roots in the Twente region.

The films selected by the jury will be shown on Sunday afternoon, 14 November 2021 in the main hall of the De Bond City Theatre, with professional screen (9 x 4 meters) and sound (Dolby Surround 5.1 and 7.1) in the main hall containing 300 seats.

In total 3 Awards can be won, viz. the bronze, silver and golden Boeskoolmenneke, the symbol of the City of Oldenzaal.

Next to this the awarded films receive the ”Laurel” of the TFKF. The jury determines the awards.

For those films that are distinctly related to the Twente region (location, language, actors etc.) the Twente Film Award 2021 can be won. Also for this award the jury decides on the winning entry.

Incentive Award. This award will be granted to a film maker who’s still to pick up a thing or two, yet whose talent is evidently showing itself. The jury is to decide who wins this award. It entails a 3-month coaching when making a new film.

Audience Award.  The TWENTE SHORT audience determines by way of a voting form which of the films shown they thought was the best and gets the audience award.

After the showing of the films and the awards ceremony there is a comfy after-session and network meeting for all the participants in the De Bond Theatre Café

We would welcome your entry for the TWENTE SHORT 2021 festival. And, naturally , see you on 14 November, at the Twente ShortFilm  Festival.

Kind Regards, on behalf of the working group TWENTE SHORT.

Simon Schutte